ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
Ecomarkt B.V.
Corridorweg 2
5375KT Reek


ARTIKEL 1:

TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Ecomarkt B.V., hierna te noemen Ecomarkt B.V., aan derden gedaan, op alle door Ecomarkt B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Ecomarkt B.V. met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon - of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ong
eacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Ecomarkt B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Ecomarkt B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde
nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Ecomarkt B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Ecomarkt B.V. in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Ecomarkt B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Ecomarkt B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Ecomarkt B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Ecomarkt B.V., dan wel doordat Ecomarkt B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Ecomarkt B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Ecomarkt B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Ecomarkt B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd.
Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Ecomarkt B.V. met de werkzaamheden
waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Ecomarkt B.V. overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Ecomarkt B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Ecomarkt B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk
machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Ecomarkt B.V. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Ecomarkt B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het
niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

b. Indien Ecomarkt B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds
beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 11.500,00
(zegge; elfduizend en vijfhonderd euro).

c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Ecomarkt B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbieding en, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen,
doch zij zijn voor Ecomarkt B.V. niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet
- nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Ecomarkt B.V., zal Ecomarkt B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.